Κρατικό Δίπλωμα

Το Θεσσαλικό ΙΕΚ παρέχει αρχική επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση όπως και τα υπόλοιπα Δημόσια και Ιδιωτικά ΙΕΚ της χώρας, εποπτευόμενο από την Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας.

Στα Ι.Ε.Κ. εγγράφονται απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΓΕΛ, ΕΠΑΛ), καθώς και φοιτητές ή απόφοιτοι Τμημάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Οι σπουδαστές των ΙΕΚ απολαμβάνουν όλες τις ευνοϊκές ρυθμίσεις για τους νέους που σπουδάζουν σε φορολογικά και ασφαλιστικά θέματα. Επίσης χορηγείται αναβολή στράτευσης λόγω σπουδών.

Η φοίτηση στα Ι.Ε.Κ. έχει διάρκεια 5 εξάμηνα: 4 εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης και 1 εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης ή Μαθητεία, με πλήρη εργασιακά δικαιώματα, μισθό στο 75% του κατώτατου μισθού και ασφάλιση, σε επιχειρήσεις και φορείς (του Δημοσίου, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ και ιδιωτικές επιχειρήσεις).

Το Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου 5 είναι αναγνωρισμένο, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Π.Δ. 231/29-7-98, με το οποίο ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο η οδηγία 92/51/ΕΟΚ).

Μόνο το αναγνωρισμένο Δίπλωμα εξασφαλίζει επαγγελματικά δικαιώματα, δυνατότητα πρόσληψης στο Δημόσιο με ειδική μοριοδότηση και Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.

Send message via your Messenger App
X