Τεχνικός Αυτοματισμών

Ο κάτοχος διπλώματος της ειδικότητας α;ποκτά γνώσεις και δεξιότητες που καθιστούν αυτόν ικανό να εργάζεται σαν ειδικευόμενος εργαζόμενος, ικανός να εκτελεί αυτόνομα, υπεύθυνα και εμπρόθεσμα τις εργασίες που προκύπτουν κατά την επισκευή ή / και συντήρηση αυτοματοποιημένων εγκαταστάσεων, τμημάτων ή συνόλων σε προδιαγεγραμμένη λειτουργική αλληλεξάρτηση, όπως : την τοποθέτηση / εγκατάσταση, τη ρύθμιση, τον έλεγχο, τη βαθμονόμηση, τη
σύνδεση / αποσύνδεση συσκευών, τη χρήση οργάνων ή εργαλείων, την εποπτεία, τη συντήρηση / επισκευή / μετατροπή οργάνων σε αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις που υπάρχουν στην επιχείρηση.
Εργάζεται είτε μόνος του, είτε σαν υπάλληλος μεγάλης μεταποιητικής /
παραγωγικής επιχείρησης του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, σε τμήματα συντήρησης ή νέων έργων αυτοματοποιημένων, μερικά ή ολικά, εγκαταστάσεων ή συστημάτων.

Ο Τεχνικός Αυτοματισμών προσλαμβάνεται στην επιχείρηση ή σε Μ.Μ.Ε., όπου μετά από σύντομη περίοδο προσαρμογή εργάζεται σαν ειδικευμένος τεχνίτης και μπορεί να εξελιχθεί στη συνέχεια σε τεχνικό υπεύθυνο αυτοματισμού ή / και σαν εργοδηγός, ή / και προϊστάμενος του αντίστοιχου συνεργείου ή / και τμήματος. Κατά τη εκτέλεση των καθηκόντων του, ως απλός τεχνίτης, αναφέρεται στον υπεύθυνο εργοδηγό προϊστάμενο του συνεργείου Μετρήσεων ή / και Οργάνων ή / και Αυτοματισμών ή / και
Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου. Ως εργοδηγός συνεργείου αναφέρεται είτε στον τεχνικό Υπεύθυνο του τμήματος, είτε στον τεχνικό Υπεύθυνο της συντήρησης των Η/Μ εγκαταστάσεων του εργοστασίου (μηχανολόγο, ηλεκτρολόγο ή άλλης ειδικότητας) πτυχιούχο τριτοβάθμιας τουλάχιστον εκπαίδευσης.

Μαθήμαστα:

Ηλεκτροτεχνία, Αναλογικά ηλεκτρονικά, Ψηφιακά ηλεκτρονικά, Μηχανολογία,, Ηλεκτρολογία, Πρακτική εφαρμογή στην ειδικότητα, Μετρήσεις – αισθητήρια, Σχέδιο, Αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις, Βιομηχανικά ηλεκτρονικά, Προγραμματισμός Η/Υ, Συστήματα αυτόματου ελέγχου, Βιομηχανική πληροφορική, Επάγγελμα τεχνικού αυτοματισμών

Τομείς εργασίας:

• Χημικές, μεταλλευτικές και μεταλλουργικές βιομηχανίες
• Βιομηχανίες τροφίμων και ποτών
• Τσιμεντοβιομηχανίες
• Βιομηχανίες πλαστικών υλών, χρωμάτων, φαρμάκων, χαρτιού, παραγωγής ενέργειας, κλωστοϋφαντουργίας
• Επιχειρήσεις συσκευασίας και μεταφοράς
• Μεταποιητικές, ξύλου, δέρματος, κλπ.
• Εγκαταστάσεις κλιματισμού, πυροπροστασίας, επεξεργασίας λυμάτων, αερίων και υγρών καυσίμων, κλπ.

Category
Μηχανολογία
Send message via your Messenger App
X