Στέλεχος Διοίκησης Επιχειρήσεων

Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας
Ο κάτοχος Διπλώματος της ειδικότητας:  Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας  έχει πιστοποιήσει γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελματικές στάσεις, ώστε με την καθοδήγηση Διευθυντικών στελεχών, να εφαρμόζει τις αρχές της επιστήμης του management, της οικονομίας και των δημοσίων σχέσεων.

Υποστηρίζει τόσο τη Διοικητική όσο και την οικονομική λειτουργία του Οργανισμού και ειδικότερα την επικοινωνία, τη χρηματοοικονομική διοίκηση και οργάνωση, τη διοίκηση, οργάνωση και διαχείριση των ανθρώπινων και λοιπών πόρων. Ερευνά, εντοπίζει και λύνει οικονομικά, οργανωτικά και διοικητικά προβλήματα των διαφόρων μονάδων. Απασχολείται σε τμήματα και διευθύνσεις των διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών, των μονάδων του Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα

Ο κάτοχος Διπλώματος της ειδικότητας:  Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας  είναι σε θέση, με τις οδηγίες και την επίβλεψη του προϊσταμένου του, να εφαρμόζει τις αρχές και πρακτικές της οικονομικής και οργανοδιοικητικής επιστήμης και ειδικότερα:

 • Δημιουργεί και παράγει έγγραφα σε μηχανήματα σύγχρονης τεχνολογίας
 • Χειρίζεται εξοπλισμό γραφείου σύγχρονης τεχνολογίας
 • Σχεδιάζει και καθοδηγεί δραστηριότητες προσωπικού
 • Ταξινομεί και αρχειοθετεί έγγραφα
 • Μελετά στατιστικά δεδομένα, συντάσσει και αναλύει πίνακες και γραφικές παραστάσεις
 • Μελετά και προτείνει την απλούστευση διοικητικών ή άλλων διαδικασιών
 • Συνεργάζεται για την αξιολόγηση προσφορών
 • Συγκεντρώνει, επεξεργάζεται και αξιολογεί λογιστικές και οικονομικές πληροφορίες που του παρέχει το λογιστήριο
 • Εφαρμόζει τη φορολογική, εργατική, εμπορική νομοθεσία και τη νομοθεσία της κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο
 • Διεκπεραιώνει τραπεζικές εργασίες
 • Διενεργεί απογραφή περιουσιακών στοιχείων
 • Συγκεντρώνει οικονομικές πληροφορίες από όλα τα τμήματα της επιχείρησης
 • Συμμετέχει σε έρευνες, εφαρμόζει οικονομικές αρχές και υποβάλλει προτάσεις για την αποδοτική χρησιμοποίηση των χρηματικών πόρων και την επίλυση οικονομικών ή διοικητικών προβλημάτων
 • Δέχεται επισκέπτες και συνδιαλέγεται για λογαριασμό της επιχείρησης
 • Χρησιμοποιεί τις ανθρώπινες σχέσεις και την επικοινωνία
 • Εφαρμόζει πρακτικές δημοσίων σχέσεων για την εδραίωση του κύρους της επιχείρησης
Τομείς Εργασίας :

• Εμπορικές και Βιομηχανικές Επιχειρήσεις.
• Εταιρείες παροχής Υπηρεσιών
• Τράπεζες, Ασφαλιστικές, Χρηματιστηριακές Επιχειρήσεις.
• Τουριστικές επιχειρήσεις.
• Διαφημιστικές επιχειρήσεις.

Μαθηματα

Γενική λογιστική, Δίκαιο, Οικονομικά Μαθηματικά, Στατιστική, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Τεχνική Συναλλαγών, Marketing, Οικονομική των επιχειρήσεων, Επιχειρησιακές επικοινωνίες, Φορολογική πρακτική, Λογιστική εταιριών, Φορολογική λογιστική, Μηχανογραφημένη λογιστική, Λογιστική κόστους, Δημόσιες σχέσεις, Επεξεργασία κειμένου, Σύγχρονο περιβάλλον γραφείου, Εφαρμογές εμπορικής διαχείρισης και μισθοδοσίας, Χρηματοοικονομική διοίκηση, Διοίκηση προσωπικού, Πρακτική εφαρμογή στην ειδικότητα

Category
Λογιστική / Διοίκηση
Send message via your Messenger App
X